Compound Gauge วัดค่าแรงดันและค่าแรงดันสุญญกาศ

    เกจใช้วัดค่าแรงดันและค่าแรงดันสุญญกาศ (แรงดันติดลบ)

    หมวดหมู่: